svētdiena, 2018. gada 29. jūlijs

Lucie un Mariam Eiropas brīvprātīgā darba pieredze Latvijā

Tieši tā! Mēs esam pabeigušas mūsu Erasmus + ilgtermiņa Eiropas Brīvprātīgā darba projektu (EBD). Te būtu daudz, ko stāstīt. Apkopojot, mūsu galvenie uzdevumi no profesionālās perspektīvas bija darbs bibliotēkā , Palsmane un Bilskas skolas ekoklubos un permakultūras darbnīcāc Lejas Varicēnos. Savukārt vietējais koris PAKALNI deva mums iespēju izbaudīt latviešu kultūru un tradīcijas. Dziesmu un deju svētki bija pārsteidzošs noslēgums mūsu līdzdalībai Latvijas sabiedrībā . Mūsu desmit mēnešu projekta laikā mums bija iespēja izmantot savas prasmes un strādāt pie jaunām. Papildus tam projekts deva mums lielisku pieredzi, strādājot un dzīvojot kopā kā kolēģiem, un savstarpēji vienai otru papildināt, kas ļāva mums vadīt jaukus projektus (piemēram, ekoklubas aktivitātes, Eiropas dienas bibliotēkā, EBD permakultūras ballīte, u.c.) un dziedāt skaistas dziesmas ...Bet EBD nav tikai prasmes, bet mēs teiktu, ka vairāk ir jāiemācās par sevi un par dalīšanos ar citiem. Protams, mēs esam mainījušās, un tagad jūtamies vairāk pārliecinātas, atklāti domājošas, atvērtas atšķirībām un dažādiem dzīves veidiem ... un mēs jūtamies vairāk latviskas. Patiešām, mēs dziedājām Smiltenes Pakalnu koristu vidū un pavadījām patīkamu laiku kopā, piedalījāmies masku festivālā Kārsavā kopā ar folkloras kopu Rudzupuķe, viesojāmies latgaliešu novados, svinējām vārda dienas, dāvinājām un saņēmām ziedus ... daudz ziedu ... mēs ēda kaņepju sviestu, mēs dzērām Melno balzamu, iemācījāmies vairs nelikt naudu citu cilvēku rokās, mēs iemācījām latviešu valodu, un no visiem cilvēkiem, kurus mēs satikām šajā dzīves laikā, mēs ieguvām dzīves pieredzi un jaukas atmiņas . Mēs ceram jūs visus atkal satikt!​​​​​​​

Mariam un Lucie EVS experience in Latvia

That’s it! We have finished our ERASMUS + long term EVS. There are lot of things to says in an article. To sum up, the work at library, the eco-clubs at Palsmane and Bilska school and the permaculture workshops were our main tasks from professional perspective, but local choir PAKALNI gave us chance to taste latvian culture and traditions. The song and dance festival was an amazing closing of our involvement in Latvian society. During our ten month project, We had a chance to use our skills and to work on new ones. In addition to this, the project gave us a great experience working and living together as colleagues and complementarity between both of us,  which allowed us to run nice projects (like the eco-club activities, the Europe day at library, the EVS permaculture party, etc.) and to sing nice songs…


But EVS is not just about skills, but we would say that it’s more to learn about yourself and about sharing with others. For sure we have  changed, and now feel more confident, open-minded, open to differences and different ways of living… and we feel more Latvian. Indeed, we sang in the Smiltene’s Pakalni members and shared enjoyable time with them, we participated to the mask festival in Karsava, latgale novads, we celebrated name days, we offered and have been offered flowers… a lot of flowers… we ate kanepe everywhere, we drank balzams, we learnt not to put money in the hand of another people anymore, we learnt Latvian language, and we bring with us nice memories from all people we met during this life experience. We hope to see all of you again!

piektdiena, 2018. gada 27. jūlijs

5. Permakultūras festivāls Launkalnes pagasta Zadiņos

Festivāla programma: 

Eiropas brīvprātīgā darba veicēja atgriežas mājās un popularizē zaļo domāšanu

Mariam ir pabeigusi savu projektu "Permakultūras popularizēšana Smiltenes novadā". un atgriezusies Gruzijā, kur turpina iesākto darbu. Viņa piedalījusies Miera korpusa rīkotajā nometnē un vadījusi sesiju par mūsdienu klimata izaicinājumiem, permakultūru un zaļajām pieejām.

Viņa raksta: On 23rd of July I took part in a camp organized by peace corp in Georgia, in Ureki. The main concept of the camp was promoting green thinking among young people, school children. My session under the camp was generally about environmental problems and permaculture. I divided my presentation into three parts.

First session was about the main environmental challenges in Georgia, second part was about Permaculture. During this part I split them into three people groups and gave them each of permaculture principle as a task to explain and to describe why this principle is important to maintain people care, earth care and fare share. During this part we saw some photos from eco farm in Latvia, lejas Variceni, shared some practical information about natural building and permacultural gardening, also about trainings and permacultural society. Third part of the session was about EVS project and more concret my Latvian EVS experience. I showed them facebook page and had a discussion about working experience with Latvian school children.

To sum up, this camp was a great start for me and possibility to share my knowledge from my EVS project from Latvia. In addition to this, I have realized that young generation in Georgia is very much ready to take some serious actions and responsibilities. They know a lot about Environmental problems in Georgia and in the world and about their solution ways. I am so happy that they expressed a huge interest about permaculture and development of this way of living in Georgia.

otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs

Jauktā kora Pakalni un folkloras kopas Rudzupuķe "Dziedātprieks"


     Īstenots biedrības “Smiltenei un Latvijai” projekts "Dziedātprieks". Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas un Smiltenes novada domes finansiālu atbalstu pašdarbības kolektīvu skatuves vajadzībām ir sagadāti tērpi un to daļa. Kopējās projekta izmaksas ir 4992,40 eiro, no kurām 499,24 eiro ir Smiltenes novada domes līdzfinasējums, bet 4493,16 eiro finansēja Lauku atbalsta dienests.
     Projekta mērķis ir padarīt vizuāli pievilcīgākus kolektīvus ar Latvijai raksturīgiem un seniem tērpu darināšanas materiāliem, popularizēt Smiltenes novadu, celt dalībnieku pašsajūtu, tādējādi ļaujot sniegt augstvērtīgāku priekšnesumu un piesaistīt kolektīviem jaunus dalībniekus. Projekta ietvaros kora “Pakalni” dziedātājām ir jaunas kleitas un Vidzemes ziedainās jostas, dziedātājiem krekli. Folkloras kopas “Rudzupuķes” dalībniekiem ir divi pāri sietavas un ādas zābaciņi arheoloģiskam tērpam.
     Kolektīvi sirsnīgu paldies par iespēju koncertēt jaunajos tērpos saka Abulas lauku partnerībai, Smiltenes novada domei, tērpu māksliniecei Skairai Jansonei, šuvējai Ausmai Avotiņai ar kolektīvu, kroņu darināšanas meistarei Judītei Bukšai, Smiltenes TLMS vadītājai Lienei Strazdiņai. Īpašu paldies gribam teikt  meistarei  Gintai Rubenei par atsaucību arheoloģiskā tērpa sietavu darināšanā. Paldies ikvienam, kurš tiešā vai netiešā veidā palīdzēja tērpu tapšanā.
     Jaunajos tēŗpos jau ir sniegti pirmie koncerti. Sirsnīgs un emocionāls bija 3.jūlija koncerts Smiltenes kultūras centrā, kurā uzstājās koris “Pakalni” un koris “Juli” no Smiltenes novada sadraudzības pilsētas Villihas. Bija atkalredzēšanās prieks, kopējas dziesmas, sarunas un sadancošanās.
     Lai mums visiem skaista vasara, pozitīvas emocijas un daudz patīkamu tikšanos!

Biedrības “Smiltenei un Latvijai” valdes locekle Vinete Brunovska.