otrdiena, 2018. gada 6. novembris

Biedrība “Abulas lauku partnerība”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” un biedrība “Liepājas rajona partnerība” kopīgi ar partneriem no Zviedrijas, Lietuvas, diviem partneriem no Igaunijas un trīs partneriem no Somijas uzsākusi starptautiskās sadarbības projekta “OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development” projekta Nr.18-00-A019.333-000010 īstenošanu. 
 Projekta mērķis - apkopot un padziļināti pētīt piemērotu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju risinājumus un izstrādāt fiziskos off-grid 3 prototipus un atvērtās licences rokasgrāmatu, lai veicinātu decentralizētas atjaunojamās enerģijas radīšanas / ražošanas iespējas mazās lauku mājsaimniecībās un viensētās. Projekta ietvaros tiks organizēts praktiskās darbnīcas, kurās eksperti mācīs – kā pagatavot un instalēt alternatīvas enerģijas iegūšanas iekārtas – piemēram, saules paneļus, saules kolektorus, vai kājminamas iekārtas, kas spēj saražot elektrību vai enerģiju. 
Pirmā projektu partneru tikšanās notika Latvijā, šā gada 29. līdz 31. oktobrī Viesu mājā Kalbakas, Smiltenē. Tikšanās laikā partneri tuvāk iepazinās, iepazīstināja ar katras dalībvalsts plānotajām aktivitātēm šī projekta ietvaros. Uz tikšanos bija ieradušies arī projektā uzaicinātie eksperti, kas pastāstīja un parādīja, kādas iekārtas plānots pagatavot darbnīcu laikā. Tuvākajā laikā eksperti sāks strādāt pie paraugprototipu izgatavošanas, lai varētu demonstrēt darbnīcu dalībniekiem, kādas iekārtas iespējams pašiem izgatavot. Pēc projekta īstenošanas sabiedrībai visās projekta partneru teritorijās un arī plašākā sabiedrībai būs brīvi pieejama informācija un praktisku piemēru bāze, par atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu. Galvenie ieguvumi saistīti ar jomas profesionāļu piesaisti un sabiedrības izglītošanu. Projekta ietvaros Latvijā visās 3 VRG teritorijās tiks attīstīti un izveidoti šādi prototipi - kinētiskās enerģijas kājminamām ierīcēm 5 prototipi, mobilās ūdens plūsmas ģeneratoram 1 prototips, mobilās vēja plūsmas ģeneratoram 1 prototips, saules paneļiem 3 prototipi, saules kolektoriem 3 prototipi. Eksperti izveidos rokasgrāmatu “Off Grid: DIY" un interneta platformu ar instrukcijām un vizualizācijām par šo ierīču izgatavošanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Informācija būs brīvi pieejama internetā. 
Biedrība “Abulas lauku partnerība” ir Vietējā rīcības grupa, kura ELFLA fonda Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros īsteno Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Smiltenes novada Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Bilskas un Smiltenes pagastos un Smiltenes pilsētā. Starptautiskā projekta “OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development” Nr. 18-00-A019.333-000010 aktivitātes tiek organizētas ELFLA fonda Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.3. “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība ” ietvaros.