Par mums

BIEDRĪBAS DARBĪBAS GALVENIE MĒRĶI UN UZDEVUMI
 
Biedrība mērķis ir sabiedrības aktivizēšana izglītības, sociālajā, veselības, kultūras, mākslas, latviskās vides un apkārtējās vides jomās. 

Apakšmērķi:
kultūras, izglītojošu un labdarības pasākumu organizēšana;
maznodrošinātās sabiedrības daļas iesaistīšana kultūras un izglītības aktivitātēs;
pieaugušo un bērnu izglītošana;
brīvā laika organizēšana un iedzīvotāju kultūras attīstība;
savstarpējas palīdzības un labdarības veicināšana;
valsts institūciju, privāto struktūru, kultūras biedrību, fizisku personu un citu investoru iesaistīšana Biedrības darbībā;
izveidot un attīstīt sadarbību ar citām līdzīgām biedrībām Latvijas Republikā un ārvalstīs, nolūkā sasniegt Biedrības mērķus un izpildīt uzdevumus;
latviskās identitātes apzināšana un saglabāšana. 

Biedrības uzdevumi ir:
sekmēt sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām, asociācijām, apvienībām Latvijā, ja to mērķis nav pretrunā ar Biedrības darbības mērķiem un uzdevumiem;
sadarboties ar organizācijām, masu informācijas līdzekļiem, citām juridiskām un fiziskām personām, kuras var sekmēt Biedrības mērķu īstenošanu;
organizēt seminārus, konferences un citus izglītojošus pasākumus;
piešķirt stipendijas, pabalstus un prēmijas Biedrības biedriem un citām personām, atbilstoši Biedrības mērķiem un uzdevumiem;
dibināt savstarpējās palīdzības fondus;
dibināt starptautiskus kontaktus ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām, piedalīties semināros, kursos, apmācībās un citos tāda veida pasākumos Latvijas Republikā un ārvalstīs;
veikt Biedrības uzturēšanai nepieciešamo uzņēmējdarbību;
nodrošināt Biedrību ar darbībai nepieciešamām telpām;
izglītot iedzīvotājus moderno tehnoloģiju lietošanā;
rosināt bērnos, jauniešos un pieaugušajos interesi par veselīgu dzīves veidu;
tuvināt iedzīvotāju dzīves, kultūras un izglītības līmeni Eiropā pieņemtiem standartiem un labklājības normām;
labiekārtot Smiltenes novada vidi kā pilsētā tā pagastos.

Biedrības biedri ir sabiedrībā ievērojami pedagogi, kultūras darbinieki, mākslinieki, vēsturnieki un citi sabiedriski aktīvi cilvēki, kuriem rūp Smiltenes novada un tā iedzīvotāju attīstība. Biedrības locekļi ir ar plašu pieredzi, tai skaitā īstenoti vairāki ES mēroga projekti, lielākais no tiem bijis par 264 300, - €


Mēs iestājamies par:
Mēs esam bezpeļņas organizācija, kas iestājas par cilvēku harmonisku dzīvi ar dabu . Mums svarīga ir atbalstoša attieksme un kopības sajūta. Biedrība „Smiltenei un Latvijai” dibināta 2002.gadā un tajā darbojas (pēc 01.2016 datiem) 15 aktīvi dalībnieki. Mēs mudinām savus līdzcilvēkus uz ekoloģisku dzīvesveidu. Mēs organizējam apmācības, lekcijas un seminārus par šīm un daudzām citām tēmām. Mēs arī rūpēties, lai saglabātu un tālāk nodotu latviešu tradīcijas. Jaunajā biedrības vietā mēs varēsim mācīties dzīvot pašpietiekami, saimniekot, domājot par ilgtspējīgu attīstību un šo pieredzi nodot tālāk pieaugušo un bērnu mācību centrā, kuru plānojam izveidot „Lejas Varicēnos”. Tā kā mēs esam bezpeļņas organizācija, mūsu ienākumi tiks ieguldīti tālākā biedrības attīstībā, ar mērķi sniegt sabiedrisko labumu. Mums ir arī svarīga sadarbība ar līdzīgām biedrībām vai kopienām gan Latvijā, gan Eiropā. Mēs atbalstām Eiropas ideju, un piešķiram nozīmi mūsu latviešu tradīcijām.