piektdiena, 2013. gada 7. jūnijs

Aicinājums piedalīties sabiedriskajā apspriešanā

Laika posmā no 5.jūnija līdz 5.jūlijam ir izsludināta un norisinās Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
Tās laikā ar plānošanas dokumentu var iepazīties www.smiltene.lv (http://www.smiltene.lv/sabiedribas_lidzdaliba), Smiltenes novada domē (attīstības un plānošanas nodaļā), kā arī novada pagastu pārvaldēs un novada bibliotēkās.
Smiltenes novada dome aicina interesentus piedalīties plānošanas dokumenta sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs, kas notiks:
· 2013.gada 18.jūnijā plkst.17.30 Smiltenes novada domes zālē, Dārza ielā 3, Smiltenē;
· 2013.gada 20.jūnijā plkst. 17.30 Palsmanes kultūras namā, Palsmanē.