Privātuma politika

 

Biedrības “Smiltenei un Latvijai”

Privātuma politika

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “Smiltenei un Latvijai” (turpmāk – Biedrība), vienotais reģistrācijas reģ. Nr. 40008065607, adrese: Lejas Varicēni, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729.

2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: e-pasts smiltenei.latvijai(at)gmail.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Biedrības juridiskajā adresē ar rakstveida iesniegumu, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi Biedrībā, kā arī ziņot par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem.

Vispārīgie noteikumi

3. Privātuma politika attiecas uz šādām personām, kuru datus Biedrība apstrādā (turpmāk – datu subjekti):

3.1.Biedrības biedriem un atbalstītājiem;

3.2.personām, kuras pieteikušās Biedrības biedra vai atbalstītāja statusam (turpmāk – biedru kandidāti vai atbalstītāju kandidāti);

3.3.Biedrības ziedotājiem;

3.4.personām, kuras sazinās ar Biedrību, t.sk. sociālajos tīklos (piemēram, Facebook, u.c.), pa e-pastu (turpmāk – Kontaktpersonas);

3.5.personām, kuras apmeklē Biedrības tīmekļa vietni (turpmāk – Apmeklētāji);

3.6.personām, kuras ņem dalību Biedrības (t.sk. kopīgi ar trešajām personām) organizētajās aktivitātēs, vai reģistrējas dalībai Biedrības aktivitātēs. (turpmāk – Pasākuma dalībnieki);

3.7.personām, kuru dati tiek norādīti Biedrības tīmekļa vietnē, vai Biedrības sociālo tīklu profilos publicētajos materiālos.

Personas datu apstrādes nolūki

4. Biedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

4.1.informācijas (t.sk. atskaišu) sniegšanai kompetentajām iestādēm, kā arī citu Biedrībai normatīvajos aktos uzlikto juridisko pienākumu veikšanai (piemēram, biedru reģistra vešanai);

4.2.Biedrības biedru, atbalstītāju un Kandidātu identifikācijai;

4.3.saziņai ar Biedrības biedriem, atbalstītājiem un Kandidātiem;

4.4.informācijas sniegšanai Biedrības biedriem un atbalstītājiem par Biedrības darbību;

4.5.Biedrības biedru, biedru kandidātu, atbalstītāju un atbalstītāju kandidātu iesaistei ar apkaimi/pilsētu/novadu saistītu problēmu risināšanā;

4.6.Pasākuma dalībnieku reģistrācijai, vienošanās ar Pasākuma dalībnieku gadījumā – arī Pasākuma dalībnieku izdevumu segšanai;

4.7.atbilžu sniegšanai Kontaktpersonām;

4.8.Biedrības tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un satura pielāgošanai Apmeklētāju vajadzībām;

4.9.žurnālistikas vajadzībām.


 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

5. Biedrība apstrādā datu subjektu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

5.1.ar datu subjekta piekrišanu (Biedrības biedriem, atbalstītājiem un Kandidātiem sniedzot Biedrībai informāciju par sevi, Pasākuma dalībniekiem iesaistoties Biedrības aktivitātēs, Apmeklētājiem piekrītot sīkdatņu izmantošanai, Kontaktpersonām sazinoties ar Biedrību);

5.2.normatīvo aktu izpildes nodrošināšanai (tostarp, bet ne tikai, gatavojot Biedrības aktivitāšu dokumentāciju, nodrošinot grāmatvedības uzskaiti, informācijas sniegšana kompetentajām iestādēm par Biedrības saņemtajiem ziedojumiem);

5.3.ja apstrāde nepieciešama Biedrības likumīgo interešu nodrošināšanai (tostarp, bet ne tikai pretenziju celšanai, savu tiesību aizstāvēšanai t.sk. arī tiesvedībās);

5.4.ja datu apstrāde veikta žurnālistikas vajadzībām (Biedrības tīmekļa vietnē vai Biedrības sociālo tīklu profilos, īstenojot tiesības uz vārda un informācijas brīvību, publicējot materiālus, kuri satur informāciju, kas skar sabiedrības intereses).

 

 Personas datu veidi

6. Biedrība apstrādā šādus Biedrības biedru un biedru kandidātu personas datu veidus:

6.1.vārds, uzvārds;

6.2.personas kods;

6.3.dzīvesvietas adrese;

6.4.kontaktinformācijas dati;

6.5.personas attēls un uzvedība (ja tiek veikti Biedrības biedru sapulču, valdes sēžu vai Biedrības organizēto pasākumu, kuros biedrs vai biedra kandidāts piedalās, videoieraksti);

6.6.kļūšanas par Biedrības biedru datums (Biedrības biedriem);

6.7.veiktie Biedrības biedru naudas maksājumi (Biedrības biedriem);

6.8.informācija par dalību Biedrības organizētajās aktivitātēs.

 

7. Biedrība apstrādā šādus Biedrības atbalstītāju un atbalstītāju kandidātu personas datu veidus:

7.1.vārds, uzvārds;

7.2.personas kods;

7.3.dzīvesvieta;

7.4.kontaktinformācijas dati;

7.5.personas attēls un uzvedība (ja tiek veikti Biedrības biedru sapulču, valdes sēžu vai Biedrības organizēto pasākumu, kuros atbalstītājs vai atbalstītāja kandidāts piedalās, videoieraksti);

7.6.kļūšanas par Biedrības atbalstītāju datums (Biedrības atbalstītājiem);

7.7.veiktie Biedrības atbalstītāja naudas maksājumi (Biedrības atbalstītājiem);

7.8.informācija par dalību Biedrības organizētajās aktivitātēs.

 

8.      Biedrība apstrādā šādus Pasākuma dalībnieku personas datu veidus:

8.1.vārds, uzvārds;

8.2.personas kods (ja personai tāds ir un ja tas nepieciešams);

8.3.personas profesija, pārstāvētā organizācija un ieņemamais amats (ja šāda informācija tiek sniegta);

8.4.kontaktinformācijas dati;

8.5.personas attēls un uzvedība (ja tiek veikti Biedrības biedru sapulču, valdes sēžu vai Biedrības organizēto pasākumu, kuros Pasākuma dalībnieks piedalās, videoieraksti);

8.6.informācija par dalību Biedrības organizētajās aktivitātēs;

8.7.informācija, kas nepieciešama Pasākuma dalībnieka izdevumu segšanai (piemēram, bankas konta rekvizīti), ja ir šāda vienošanās ar Pasākuma dalībnieku.

9.      Biedrība apstrādā šādus Biedrības ziedotāju personas datu veidus:

9.1.vārds, uzvārds;

9.2.personas kods (ja tāds ir zināms);

9.3.bankas konta rekvizīti (ja ziedojums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu);

9.4.e-pasta adrese (ja ziedojums tiek veikts ar PayPal);

9.5.veiktie ziedojumi, t.sk. ziedojuma vērtība, ja ziedojums aprēķināms naudas izteiksmē.

10.  Biedrība apstrādā šādus Kontaktpersonu datu veidus:

10.1.     vārds, uzvārds;

10.2.     personas profesija, pārstāvētā organizācija un ieņemamais amats (ja šāda informācija tiek sniegta);

10.3.     kontaktinformācijas dati.

11. Biedrība apstrādā no Biedrības tīmekļa vietnes sīkdatnēm iegūtos Apmeklētāju personas datus.

12. Biedrība, apstrādājot personu datus žurnālistikas vajadzībām, apstrādā tikai tos datus un tādā apmērā, cik tas konkrētajā gadījumā nepieciešams publicējot informāciju, kas skar sabiedrības intereses.

 Personas datu apstrāde un aizsardzība

13. Biedrība apstrādā personas datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Biedrībai pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

14. Biedrība neveic automatizētu personas datu apstrādi.

Personas datu nodošana/izpaušana

15. Biedrība neizpauž trešajām personām personas datus, izņemot:

15.1.  ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, vai pēc policijas pieprasījuma);

15.2.  Biedrības likumīgo interešu aizsardzībai.

 

16. Par personas datu izpaušanu 15.punkta izpratnē nav uzskatāma personas datu apstrāde žurnālistikas vajadzībām (kas ietver personas datu publicēšanu) un informācija par datu subjekta piedalīšanos Biedrības organizētos publiskos pasākumos.

17. Ja personas dati tiek nodoti Biedrības apakšuzņēmējiem, ar tiem tiek slēgts rakstveida līgums, kurā tiek noteiktas personas datu aizsardzības prasības.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

18. Biedrība nenodod personas datus uz trešajām valstīm (valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

Personas datu glabāšanas ilgums

19. Biedrība glabā un apstrādā datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

19.1.dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

19.2.Biedrībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

19.3.dati nepieciešami Biedrības likumīgo interešu aizsardzībai;

19.4.notiek datu subjekta lūguma/iesnieguma izskatīšana vai izpildīšana;

19.5.ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 

Datu subjekta tiesības attiecībā uz datu apstrādi

20. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Biedrībai piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt veikt kļūdaino vai nepilnīgo personas datu papildināšanu vai labošanu, kā arī pieprasīt datu dzēšanu un iebilst pret to apstrādi.

21. Šā dokumenta 20.punktā minētās datu subjektu tiesības ir īstenojamas tādā gadījumā, ja to neaizliedz normatīvie akti (piemēram, nav iespējams pieprasīt datu dzēšanu, ja datu glabāšanu paredz likums), un personas dati nav nepieciešami Biedrības likumīgo interešu nodrošināšanai.

22. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu 20.punktā minēto tiesību īstenošanu:

22.1. nosūtot Biedrībai rakstveida vēstuli;

22.2 nosūtot Biedrībai e-pasta vēstuli uz e-pasta adresi:  smiltenei.latvijai(at)gmail.com.

23. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Biedrība pārliecinās par datu subjekta identitāti, t.sk. ja nepieciešams, arī pieprasot klātienē uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

24. Ja atbildi tiek pieprasīts sniegt rakstveidā, nosūtot pa pastu, tā tiek adresēta datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē.

25. Biedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic nepieciešamās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

26. Datu subjektam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem Biedrības apstrādājamiem personas datiem.

27. Šā dokumenta 26.punktā minētās kopijas saņemšana var tikt atteikta, ja tā skar citu datu subjektus personas datus saturošu informāciju.

Datu subjekta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

28. Datu subjekta piekrišana datu apstrādei tiek pieprasīta tikai tādos gadījumos, kad datu apstrādei nepastāv cits tiesiskais pamats. Ja datu subjekts iesaistās Biedrības organizētajās aktivitātēs, Biedrībai nav pienākums noformēt atsevišķu datu apstrādes piekrišanu.

29. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu šā dokumenta 22.-24.punktā noteiktajā kārtībā. Vienlaikus, datu subjektam ir jāapzinās, ka atsevišķos gadījumos atsaucot piekrišanu datu apstrādei, Biedrība nevarēs nodrošināt datu subjekta dalību Biedrības organizētajās aktivitātēs.

Citi noteikumi

30. Biedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā.

31. Biedrība saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Biedrības tīmekļa vietnē.