otrdiena, 2014. gada 25. novembris

Pieaugušo izglītotāji piedalīsies mācību kursos piecās Eiropas Savienības valstīs


Piecas radniecīgas biedrības – biedrība „Smiltenei un Latvijai”, ”Latvijas Permakultūras biedrība”, ”Latvijas Ekokopienu un Iniciatīvu apvienība”, “Ikšķiles pārmaiņu iniciatīva” un ”homo ecos:’, apvienojoties konsorcijā, no 2014.gada 1.jūnija līdz 2016.gada 31.maijam īstenos Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības pieaugušo izglītības sektora mobilitātes projektu “Pieaugušo izglītības speciālistu mācību mobilitātes “Ilgtspējīgai Latvijai – gudru izaugsmi!””.
Konsorcijs ir izveidots ar mērķi kopīgiem spēkiem celt kapacitāti, iegūt jaunākās zināšanas permakultūra, ekociematu, pārmaiņu iniciatīvas jomās, ar uzsvaru uz šo zināšanu praktisku pielietošanu uzņēmējdarbībā un ekonomikā un kopīgi izplatīt šīs zināšanas, lai sniegtu nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā par ilgtspējīgu attīstību un dzīvesveidu.
Projektu iesaistītās biedrības plānoja apjomīgāku, tādejādi dodot iespēju plašākam pieaugušo izglītotāju lokam celt savu kvalifikāciju ārpus Latvijas, diemžēl no plānotajām 22 mobilitātēm konsorcijam dota iespēja īstenot 6 mobilitātes.
Projekta īstenošanai piešķirts 18 623,00 EUR. Pirmā mācību mobilitāte plānota 2015.gada februārī.
Projekta rezultātā plānots,ka Latvijas iedzīvotājiem un vietējo ekokopienu dalībniekiem būs pieejama jaunākā informācija (zināšanas) par ilgtspējīgas attīstības tēmām. Mobilitāšu dalībnieki turpinās aktīvu darbību konsorcija biedrībās, esot atvērti vietējo iedzīvotāju konsultēšanai un motivēšanai. Mobilitāšu dalībnieki savu biedrību ietvaros organizēs kvalitatīvi augstvērtīgus izglītošanas pasākumus un projektus, tādējādi sasniedzot visus attiecīgajā reģionā ieinteresētos cilvēkus. Attiecīgajās ekokopienās un ekociematos esošie dalībnieki izmantos pārnestās zināšanas un pieredzi, lai veidotu dažādus uzņēmējdarbības veidus, kas nodrošina kopienas un ciemata pastāvēšanu un attīstību ilgtermiņā.
Konsorcija tapšanu un projekta pieteikuma sagatavošanu atbalstījis Pasaules Ekociematu tīkls (GEN-Europe).