Par mumsBiedrība mērķis ir

Sabiedrības aktivizēšana izglītības, sociālajā, veselības, kultūras, mākslas, latviskās vides un apkārtējās vides jomās. 

Organizācijas vīzija: Stipra kopiena, kuras iedzīvotāji izzina un saglabā tradicionālo kultūras mantojumu, iesaistās lēmumu pieņemšanā un savas apkārtējās vides uzlabošanā. Rūpējas par savu fizisko un garīgo veselību, savas dzīvesvietas un planētas ilgtspējīgu nākotni.

Organizācijas misija: Biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piesaistot finansējumu, rūpējas par kultūrvēsturisku un mūsdienu kultūras vērtību saglabāšanu un attīstīšanu, organizē izglītojošus pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju ilgtspējīgu domāšanu un rīcību, labbūtību un aktīvu līdzdalību savās kopienās.

Organizācijas vērtības:
Pilsoniskā līdzdalība - sociālā vienlīdzība, dzimumu līdztiesība, solidaritāte, iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanā,  brīvprātīgais darbs, spēku apvienošana kopīgam mērķim. 
Mūžizglītība - zināšanu pieejamība  dažāda vecuma un sociālā statusa iedzīvotājiem dzīvesvietas tuvumā.  Sevis, latvisko tradīciju un dabai draudzīga dzīvesveida izzināšana mūža garumā.
Lokālpatriotisms - rūpes par novada vietējo kopienu attīstību, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un veicināšanu.  
Ilgtspēja - dabisks dzīvesveids, rūpes par zemi, rūpes par cilvēku, un dalīšanās, veicinot tiešās pirkšanas - pārdošanas ķēdi.

Biedrība dibināta 2002.gadā, šobrīd tajā darbojas 10 aktīvi biedri.

Biedrība organizē kultūras, izglītojošus un labdarības pasākumus, seminārus, konferences par iedzīvotājiem noderīgam un aktuālā tēmām. Rūpējas par maznodrošinātās sabiedrības daļas iesaistīšana kultūras un izglītības aktivitātēs. Veido sadarbības ar valsts institūcijām, uzņēmējiem, iedzīvotājiem un citam nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā. Veicina izpratni par latvisko identitāti, latviskajām tradīcijām, izglīto par tām. Rosinām bērnos, jauniešos un pieaugušajos aizdomāties par ilgtspējīgu dzīvesveidu un veido seminārus, lekcijas un citus pasākumus par ilgtspēju.

Caur dažādiem projektiem labiekārto Smiltenes novada vidi kā Smiltenes pilsētā tā pagastos. Biedrības mājvietā "Lejas Varicēnos" var iepazīties ar praktiskiem risinājumiem atjaunojamās enerģijas izmantošanā, permakultūrā, videi draudzīgā celtniecībā.


20 gadu laikā esam realizējuši 17 ELFLA un ERASMUS finansētie projekti par kopējo summu 121188 eiro,  kuros iesaistīti vai labumu guva ap 3300 Eiropas Savienības, Latvijas un mūsu novada  iedzīvotāji.

Biedrības valde:

Līga Krūmiņa-Krīgere, valdes priekšsēdētāja, valdes locekle

Vinete Brunovska, valdes locekle

Lāsma Vilkasta, valdes locekle


Mūsu sadarbības partneri:

Biedrība Zadiņi: https://www.facebook.com/saimnieciba.zadini/

Abulas lauku partnerība: http://www.abulas.lv/lv/

Latvijas Permakultūras biedrība: http://www.permakultura.lv/lpb.html

GEN Europe: https://gen-europe.org/home/index.htm

Baltijas ekociematu tīkls: https://balticecovillagenetwork.org/

Suderbyn Permaculture Ecovillage: http://www.suderbyn.se/

Kontakti:

Adrese: "Lejas Varicēni" Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV 4729, Latvija
Facebook: https://www.facebook.com/Smiltenei.un.Latvijai
Epasts: smiltenei.latvijai@gmail.com
Tel: +371-26555539

Satiec mūs Lejas Varicēnos, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā!